ภาพรวมของสถานศึกษา กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 445 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 72 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 373 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 83.82

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น