ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 382 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 316 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 66 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 17.28

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น