ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,637 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 205 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1,432 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 87.48

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น