ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,674 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,210 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 464 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 17.35

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น