ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,952 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,277 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 675 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 34.58

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น