ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,069 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 982 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 87 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.14

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น