ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,375 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 845 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 530 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 38.55

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น