ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 890 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 675 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 215 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 24.16

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น