ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,366 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 980 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 386 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 28.26

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น