ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 763 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 95 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 668 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 87.55

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น