ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,199 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,435 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 764 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 18.19

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น