ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,423 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,291 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 132 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.28

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น