ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 864 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 664 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 200 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 23.15

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น