ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,885 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,593 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 292 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 7.52

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น