ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 773 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 222 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 551 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 71.28

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น