ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,805 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,504 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 301 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 16.68

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น