ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,714 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,662 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 52 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 3.03

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น