ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 586 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 557 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 29 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 4.95

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น