ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 6,642 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 6,004 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 638 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 9.61

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น