ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 126 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 109 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 17 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 13.49

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น