ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 798 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 664 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 134 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 16.79

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น