ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 935 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 812 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 123 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 13.16

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น