ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 552 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 372 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 180 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 32.61

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น