ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,215 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,015 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 200 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 6.22

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น