ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 413 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 341 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 72 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 17.43

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น