ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,600 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,126 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 474 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 13.17

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น