ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 915 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 729 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 186 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 20.33

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น