ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 980 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 600 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 380 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 38.78

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น