ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,425 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,264 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 161 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 6.64

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น