ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,901 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,700 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 201 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 10.57

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น