ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,389 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,758 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 631 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 26.41

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น