ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 629 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 423 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 206 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 32.75

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น