ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,551 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,295 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 256 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 5.63

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น