ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 5,378 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 4,490 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 888 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 16.51

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น