ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 940 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 695 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 245 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 26.06

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น