ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,040 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 880 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 160 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 15.38

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น