ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแกลง

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 496 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 337 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 159 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 32.06

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น