ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,785 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 37 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 2,748 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 98.67

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น