ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 3,013 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,625 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 388 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 12.88

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น