ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 355 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 354 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 1 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 0.28

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น