ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 511 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 412 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 99 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 19.37

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น