ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราด

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 1,700 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,500 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 200 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.76

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น