ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 517 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 376 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 141 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 27.27

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น