ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 382 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 289 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 93 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 24.35

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น