ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 248 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 227 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 21 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 8.47

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น