ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 799 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 615 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 184 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 23.03

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น