ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 4,070 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 3,765 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 305 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 7.49

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น