ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 774 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 683 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 91 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 11.76

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น