ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,313 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 1,786 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 527 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 22.78

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น