ภาพรวมของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

สถิติพื้นฐาน

จำนวนผู้เรียนอาชีวะทั้งหมด 2,857 คน
จำนวนผู้เรียนปกติ 2,468 คน
จำนวนผู้เรียนทวิภาคี 389 คน
ร้อยละของผู้เรียนทวิภาคี 13.62

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามประเภทวิชา

สัดส่วนผู้เรียนทวิภาคีจำแนกตามระดับการศึกษา

เปรียบเทียบจำนวนผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น

เปรียบเทียบร้อยละผู้เรียนระบบปกติและทวิภาคีจำแนกตามระดับชั้น